Оферта

ДОГОВІР

на реалізацію квитків на культурно-розважальні заходи (публічна оферта Фізичної особи-підприємця Бакарджиєва Олега Валерійовича)

Стаття 1. ВИЗНАЧЕННЯ

1. У Публічній оферті на реалізацію квитків на культурно-розважальні заходи (надалі - Оферта), нижченаведені терміни та визначення використовуються рівно як в однині так і в множині, в наступних значеннях:
1.1. «Оферта» - дана Публічна оферта на реалізацію Квитків на культурно-видовищні заходи (публічна оферта Фізичної особи-підприємця Бакарджиєва Олега Валерійовича), опублікована за електронною адресою в мережі Інтернет: www.kiev.pubquiz.me;
1.2. «Агент»- Фізична особа-підприємець Бакарджиєв Олег Валерійович, уповноважений оформляти та реалізовувати Квитки на різноманітні Заходи;
1.3. «Покупець» - фізична або юридична особа (особи), якій Агентом на умовах, встановлених цією Офертою, надаються послуги з оформлення та реалізації Квитків на Заходи;1.4. «Захід» - культурно-розважальний захід, в тому числі інтеллектуальна гра будь-якого формату, а також будь-яка інша подія, відвідування якого можливо тільки за пред'явленням спеціального документа - Квитка
1.5. «Зал» –означає приміщення та/або інший призначений об’єкт призначене для проведення Заходу;
1.6. «Місце» – означає місце в Залі (за наявності індивідуально визначеного місця)
1.7. «Електронний квиток» (надалі – Квиток) - упорядкована сукупність даних, в тому числі сформована Системою, що включає значення реквізитів Квитка (вартість, назви Заходу, місця, дати і часу його проведення та інше), які однозначно описують та підтверджують право Покупця на одноразове відвідування Заходу;
1.8. «Номінальна вартість квитка» - вартість Квитка, встановлена Агентом для всіх Покупців;
1.9. «Система» - інформаційна система, призначена для оформлення та реалізації Квитків.
1.10. «Замовлення» - один або кілька Квитків, обраних Покупцем (для Покупця) з Системи, та об'єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером;
1.11. «Анулювання» - видалення Квитків із Замовлення з автоматичним перенесенням їх у вільний продаж в Системі. Якщо Замовлення не сплачено, то воно Анулюється автоматично.

Стаття 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Оферта регламентує умови, порядок продажу Квитків та обов’язки, що виникають у зв'язку з цим у Агента та Покупця.
2.2. Продаж Квитків Покупцям проводиться виключно на умовах цієї Оферти, лише в разі її повного та беззастережного акцепту. Частковий акцепт, а так само акцепт на інших умовах не допускається. Використання Покупцем послуг Агента на запропонованих у цій Оферті умовах, свідчить про укладення між ними цього Договору.
2.3. З метою придбання Квитків у Агента, юридичні особи здійснюють їх оплату за угодою з Агентом, будь-якими не забороненим законодавством України способом. У цьому випадку діють Правила цієї Оферти.
2.4. Агент має право в будь-який час вносити зміни в дану Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються та доводяться до загального відома за допомогою опублікування за електронною адресою в мережі Інтернет www.kiev.pubquiz.me.

Стаття 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг пов’язаних з оформленням та реалізацією Квитків на Заходи, в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою (далі по тексту - Послуги).
3.2. Відповідальним за якість наданих Послуг перед Покупцем є Агент.
3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Покупець визнає та погоджується з наданням Агенту своїх персональних даних, а так само персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Агентом в процесі оформлення Квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефона, місто та адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Агенту право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Покупцеві Послуг, обумовлених справжньою Офертою, в тому числі з метою отримання Покупцем рекламних повідомлень про Заходи, Квитки на які реалізуються Агентом. У зв'язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється в зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих персональних даних - безстроковий.

Стаття 4. АКЦЕПТ ОФЕРТИ

4.1. Ухвалення Покупцем положень цієї Оферти здійснюється шляхом вчинення ним дій, зазначених у відповідному підпункті 4.3. цієї Оферти (акцепт Оферти). Акцепт Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно та в повному обсязі.
4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі.
4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється так само у разі придбання Квитка за допомогою мережі Інтернет або по телефону, шляхом вчинення наступних дій: вибір Заходу, категорії Квитка, оформлення Замовлення, оплата Замовлення в повному обсязі.
4.4. Вчинення будь-яких дій, зазначених у пункті 4.3. цієї Оферти, означає повне та беззастережне прийняття Покупцем всіх умов даної Оферти, без будь-яких вилучень та/або обмежень, та рівносильне висновку письмового договору (п.2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).

Стаття 5. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Агентом, інформація про які знаходиться на сайті Агента www.kiev.pubquiz.me.
5.2. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Агента.
5.3. У разі здійснення платежу за допомогою банківської карти, Покупець зобов'язаний використовувати банківську карту, випущену на ім'я Покупця. Одночасно з цим Агент має право вимагати надання Покупцем оригіналів документів, що засвідчують особу Покупця. Платіж не приймається, а Замовлення анулюється за умови порушення Покупцем умов платежу, встановлених законодавством України.
5.4. За дотримання всіх умов цієї Оферти та після оплати Замовлення, останнє вважається виконаним, а у Покупця виникає право відвідати Захід на зазначених у Квитку умовах.

Стаття 6. ЗАМІНА, АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1 Анулювання Замовлення Покупця відбувається в наступних випадках:
-відмова Покупця від оформлення Замовлення;
-відсутність оплати протягом 15 (П’ятнадцяти) хвилин після оформлення Замовлення за допомогою послуги інтернет-еквайрингу;
-відсутність оплати протягом 24 (Двадцяти чотирьох) годин після оформлення Замовлення за умови, що оплата повинна бути проведена через термінал;

Стаття 7. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

7.1. В разі відміни, переносу або зміни Заходу, повернення Покупцеві грошових коштів сплачених за придбаний Квиток, здійснює Агент.
7.2. Плата за обробку та здійснення процедури повернення Покупцю сплачених ним грошових коштів за придбаний Квиток Агентом не стягується.
7.3. Якщо Покупець бажає здійснити повернення придбаного ним Квитка (з причин які не стосуються відміни, переносу або зміни Заходу) та отримати сплачені за нього грошові кошти, в такому разі Покупець звертається до Агента (за номером телефону +380935890932 або електронною поштою quiz@pubquiz.me), з проханням здійснити таке повернення, не пізніше ніж за 72 години до початку Заходу, на який Покупець придбав Квиток. У разі, якщо відповідне звернення надійде до Агента у термін менший ніж за 72 годин до початку Заходу та/або не відповідає умовам встановленим п.8.3.1. цієї Оферти, таке звернення не розглядається.
7.3.1. Звернення Покупця має містити: - дані особи, що звертається (ПІБ) та її індивідуальний податковий номер, назву Заходу, кількість Квитків, Номінальну вартість Квитків, номер особистої Банківської картки (на зазначену картку буде здійснений перерахунок грошових коштів), дату та підпис; - причини по яким Покупець бажає повернути грошові кошти; - копією документа підтверджуючого його особу.
7.3.2. За обробку та здійснення процедури повернення Покупцю сплачених ним грошових коштів за придбаний Квиток, Агентом стягується з Покупця плата в розмірі 50% (П'ятдесяти відсотків) від Номінальної вартості квитка. Агент здійснює повернення Номінальної вартості квитка Покупцю, за вирахуванням вищезазначеної плати.
7.4. Покупець підтверджує та погоджується з тим, що порядок та підстави повернення грошових коштів доведені до нього в повному обсязі, йому відомі та зрозумілі.

Стаття 8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Покупець має право:
8.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про вартість Квитків на Заходи. Керуючись отриманою інформацією приймати рішення про придбання Квитків у Агента.
8.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявних категорій Квитків та іншої інформації щодо Заходів за способами, зазначеними на сайті www.kiev.pubquiz.me.
8.1.3. Самостійно обирати спосіб оплати Квитка із запропонованих Агентом на сайті Агента www.kiev.pubquiz.me.
При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.
8.1.4. Направляти відгуки про роботу Агента за контактами Агента.
8.2. Покупець зобов'язаний:
8.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами цієї Оферти та прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін за цією Офертою.
8.2.2. При оформленні Замовлення надати необхідну вірну, точну та повну інформацію про Покупця. Покупець самостійно несе всю відповідальність за неповнолітніх дітей, в інтересах яких він купує Квиток.
8.2.3. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Агенту (його співробітникам). Покупець визнає, що не має жодних претензій до Агента та його співробітників за некоректно оформлене ним самостійно Замовлення, так як особисто не переконався в його коректності.
Агент не несе відповідальності за відсутність можливості надання Послуг та продажу Квитків на умовах, що відрізняються від викладених у цій Оферті.
8.2.4. Оплатити у повному обсязі вартість Послуг Агента.
8.2.5. Не розміщувати, не публікувати, не передавати та не поширювати повідомлення, які можуть носити злочинний характер або заподіяти будь-яку шкоду Агенту та іншим Покупцям.
8.2.6. У разі виникнення будь-яких проблем/незручностей з відвідуванням та/або перебуванням на Заході, Покупець зобов'язаний протягом 12 (Дванадцяти) годин з моменту початку Заходу звернутися до Агента за вказаними на сайті Агента засобами зв'язку, із зазначенням та описом проблем/незручностей, які виникли.
8.3. Агент має право:
8.3.1. Вимагати від Покупця дотримуватися всіх процедур оформлення та оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.
8.3.2. У разі відмови Покупця прийняти умови даної Оферти, відмовити Покупцеві в продажу йому Квитка та наданні інших Послуг.
8.3.3. Агент не несе відповідальності за непрацездатність каналів зв'язку, за допомогою яких Покупець здійснює з'єднання з Агентом (його офіційним представником).
8.3.4. Здійснювати модифікацію будь-якого програмного забезпечення сайтів Агента (www.kiev.pubquiz.me, www.pubquiz.me) Припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, за виявлення істотних несправностей, помилок та збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт та запобігання випадкам несанкціонованого доступу до сайту.
8.3.5. Встановлювати та змінювати вартість своїх Послуг в односторонньому порядку та в будь-який час.
8.3 6. Вимагати від Покупця повної оплати вартості Квитка та Послуг перед тим, як зробити продаж та видачу Квитка Покупцю на руки. 8.3.7. За недотримання Покупцем будь-якого з пунктів даної Оферти відмовити йому в наданні Послуг.
8.4.1. Надавати Покупцю необхідну інформацію про конкретний Захід.
8.4.2. Не використовувати персональні дані Покупця для розсилки матеріалів, що не мають відношення до Послуг, які надаються Агентом.
8.4.3. Не передавати персональні дані третім особам та не використовувати їх з іншою метою.

Стаття 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти.
9.3. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Місцем проведення послуг, очікуванням Покупця та/або його суб'єктивною оцінкою. Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як надання будь-яких гарантій.
9.4. Покупець бере на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями в разі допущення помилок та неточностей в наданні ним своїх даних.
9.5. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, отримані Покупцем в результаті помилкового розуміння та/або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання та використання Послуг.
9.6. У разі пред'явлення Покупцем будь-яких вимог щодо будь-яких проблем, пов'язаних з відвідуванням та/або перебуванням на Заході з порушенням терміну зазначеному в п.8.2.6. даної Оферти, дані вимоги в будь-якому випадку не підлягають задоволенню.
9.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне та/або часткове невиконання своїх зобов'язань по даній Оферті, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних та енергетичних мережах.

Стаття 10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

10.1. Ні в якому разі Агент, його співробітники, директора, засновники, посадові особи або інші пов'язані сторони, спонсори, посередники, представники, партнери або будь-які інші особи, в тому числі діючі від імені Агента, не несуть відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникли в результаті продажу Квитка або отримання Послуг, а також в результаті несанкціонованого доступу до персональних даних Покупця, включаючи упущену вигоду.
10.2. Всі претензії в зв'язку з Договором, укладеним на умовах цієї Оферти, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом десяти днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Агентом не будуть.

Стаття 11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Спори, що виникають при виконанні Договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Агенту в письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, що пред'являються, в термін не більше 10 (Десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Пред’явлена претензія розглядається Агентом в термін не більше 10 (Десяти) календарних днів.
11.2. За неможливості досягнення згоди щодо суперечок, що виникають, підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Агента.
11.3. З усіх інших питань, не передбачених в Оферті, Сторони керуються законодавством України.

Стаття 12. ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

12.1. Справжня Оферта вступає в силу з дати її розміщення на сайті Агента та діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до цієї Оферти.